Při nákupu se nezapomeňte zaregistrovat, po prvním nákupu a úhradě již uvidíte lepší ceny. Více informací: Věrnostní program

Podmínky soutěže liqua

STATUT A ÚPLNÉ ZNĚNÍ PRAVIDEL SOUTĚŽE LIQUA
 
Tento dokument upravuje herní podmínky soutěže pro spotřebitele značky LIQUA (dále i jen „ Soutěž"). Toto je jediný dokument, který závazně upravuje pravidla uvedeného Soutěže ve vztahu k účastníkům. Výňatky z těchto pravidel či zkrácená pravidla Soutěže uvedená na reklamních a propagačních materiálech mají pouze informativní povahu a nejsou právně závaznými pravidly této Soutěže.
Tyto podmínky mohou být pozměněny formou písemných dodatků odsouhlasených pořadatelem Soutěže.
 
1. POŘADATEL SOUTĚŽE

1.1. Pořadatelem Soutěže je společnost Valmont trading, s.r.o. IČ: 27199207 se sídlem Praha 4 - Nusle, Nuselská 142/9, PSČ 14000, zapsaná v Obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 103 862 (dále jen „pořadatel").
 
2. DOBA TRVÁNÍ A ÚZEMNÍ PŮSOBNOST SOUTĚŽE

2.1. Soutěž bude probíhat na celém území České Republiky od 3.2.2021 do vydání všech soutěžních losů spotřebitelům, nejpozději však do 31.3.2021 ( dále jen „ Soutěžní období")

2.2. Pořadatel si vyhrazuje právo dobu trvání Soutěže kdykoliv i bez udání důvodů prodloužit či zkrátit, pravidla Soutěže změnit a/nebo Soutěže zrušit.

2.3. Pro účely této Soutěže zřídil pořadatel kontaktní email: info@liquashop.cz

2.4. Počet losů pro celé období soutěže 25 000 kusů. Losy budou distribuovány do vybraných prodejních sítí prodávající produkty značky LIQUA po celé České republice a u vybraných online shopů. Pořadatel neručí za předčasné vyčerpání losů na jednotlivých pobočkách.

3. ÚČAST V SOUTĚŽI

3.1. Soutěže se mohou zúčastnit pouze fyzické osoby starší 18 let, kteří v Soutěžním období splní všechny následující podmínky (dále jen "Účastníci"):

3.1.1. V Soutěžním období nakoupit v Provozovně Pořadatele a/nebo v online shopu v rámci jednoho nákupu (jedna účtenka) kombinaci Soutěžních výrobků dle čl. 5.1 těchto pravidel, za který obdrží od prodejce stírací los.

3.1.2. Setřít los a zkontrolovat výhru ( 3 stejné symboly).

3.1.3. Uplatnit výhru okamžitě v místě obdržení výherního losu ( u obsluhy provozovny) a předat los obsluze provozovny oproti výhře, případně se řídit dalšími pokyny prodejce, od kterého Účastník Soutěžní výrobky nakoupil.

3.2. Účastník může získat i více losů v Soutěžním období a získat i více výher, vždy však pouze jeden los k jedné účtence.

3.3. Ze Soutěže jsou vyloučeny všechny osoby v pracovním či obdobném poměru k Pořadateli a osoby jim blízké, jak jsou definovány § 22 zákona č. 89/2012 Sb., v platném znění, občanského zákoníku (dále jen „Občanský zákoník"). Ze Soutěže jsou rovněž vyloučeny osoby, které jakýmkoli způsobem nesplní podmínky uvedené v tomto statutu nebo pravidla Soutěže v tomto statutu uvedená poruší. Na osoby ze Soutěže vyloučené se hledí, jako by se Soutěže nezúčastnily. O vyloučení osoby ze Soutěže rozhoduje s konečnou platností Pořadatel Soutěže.


4. VÝHRY V SOUTĚŽE

4.1. Výhry v Soutěži jsou následující:
  • 5 000 ks antistres míčků s logem LIQUA
  • 5 000 ks slunečních brýlí s obalem LIQUA
  • 5 000 ks sportovních lahví s logem LIQUA
  • 5 000 ks batohů s logem LIQUA
  • 5 000 ks rukavic se škrabkou s logem LIQUA

4.2 Každý los vyhrává 1 kus z některé z výše uvedených cen

4.3. Výhru je účastník povinen uplatnit u obsluhy Provozovny a/nebo v případě online nákupu v online shopu, ve kterém si Účastník soutěže produkty zakoupil, a to předložením losu a účtenky/ el. faktury z nákupu. V případě, že Výhra není k dispozici, je obsluha příslušné Provozovny a/ nebo online shopu oprávněna nahradit ji výhrou obdobného charakteru dle čl. 4.1 těchto podmínek. Předání výhry bude probíhat dle pokynů obsluhy Provozovny a / nebo příslušného online shopu, u kterých byl los uplatněn (došlo k nákupu). V případě zasílání výher Pořadatel není odpovědný dle čl. 6.4.

4.4. Výhry lze získat pouze na základě stíracího losu, který obdrží Účastník od obsluhy a/ nebo online shopu při nákupu Soutěžních produktů dle těchto podmínek.

4.5. Výhry nemohou být vyměněny za hotovost. V případě, že z výhry výherci vzniká daňová povinnost, je výherce povinen dodržet veškeré daňové a legislativní požadavky spojené s obdržením výhry, jejíž hodnota by byla nad 10 000,- Kč ( např. přiznání dani z příjmu, daň z výhry apod.)

4.6. Výhry musí být uplatněny nejpozději do 31.3.2021 do 23:59.

4.7. Online shop a obsluha Provozovny jsou oprávněni požádat výherce o prokázání faktu, že je platným Účastníkem a výhercem – mj. Že dosáhl věku 18 let výše, předložení výherního losu a účtenky nákupu. Online shop a obsluha Provozovny si vyhrazují právo výlučně posoudit, zda výherce požadované skutečnosti dostatečně prokázal.

4.8. V případě, nevyzvednutí výhry nárok na výhru zaniká a výhra propadne ve prospěch Pořadatele. Výherci tím nevzniká nárok na jakoukoliv kompenzaci ze strany Pořadatele.
5. SOUTĚŽNÍ PRODUKTY

5.1. Do Soutěže jsou zařazeny tyto produkty v těchto počtech, na základě kterých lze obdržet 1 výherní los:
  • jakékoliv 3 liquidy značky LIQUA
  • 4 pack liquidů značky LIQUA
  • 1 ks elektronické cigareta Aramax Power 5000mAh
  • 1 ks elektronické cigareta LIQUA 4S VINCI 1500mAh
(dále jen „ Soutěžní výrobky").

Aby byl výrobek Soutěžní, musí být zakoupen v Soutěžním období, jinak ho nelze uznat.


6. VŠEOBECNÁ USTANOVENÍ

6.1. Žádný z výherců nemá nárok na poskytnutí náhrady za výhru formou finančního či jiného plnění. Konkrétní podoba výher bude stanovena Pořadatelem Soutěže a jakékoli vyobrazení na propagačních materiálech nemusí odpovídat podobě výhry.

6.2. Pořadatel Soutěže si vyhrazuje právo kdykoliv upravit pravidla Soutěže v celém jejím rozsahu zrušit, a to i bez udání důvodů. Změna pravidel Soutěže a tohoto statutu je možná jen způsobem uvedeným v tomto dokumentu. O jakýchkoliv reklamacích či námitkách rozhoduje s konečnou platností Pořadatel.

6.3. Pořadatel si vyhrazuje právo nahradit deklarované výhry výhrami obdobného typu a odpovídající hodnoty a měnit podmínky pro předání výher v případě, že výhry nebudou poskytnuty jejich dodavatelem tak, aby mohly být výhercům předány v souladu s těmito pravidly.

6.4. Pořadatel neodpovídá za nedoručení, příp. za prodlení při doručení výhry z důvodů spočívajících na straně výherce. Pořadatel neodpovídá za ztrátu, poškození, zničení, nedoručení a/nebo pozdní doručení výher z důvodů spočívajících na straně subjektu, jehož prostřednictvím budou výhry doručovány (poštovní společnost, zaslání online shopem nebo Prodejcem a jiné doručovací způsoby).

6.5. Výhry není možné u Pořadatele reklamovat, ani měnit jejich typy či provedení. Na výhru nevzniká právní nárok vymahatelný soudní cestou. Pořadatel nenese žádnou odpovědnost za jakékoli rizika a závazky související s výhrou.

6.6. Účastí v soutěži projevuje každý Účastník svůj souhlas s jejími pravidly.


7. SOUHLAS SE ZPRACOVÁNÍM OSOBNÍCH ÚDAJŮ

7.1. V případě, že účastník bude poskytovat Pořadateli Soutěže a/ nebo obsluze Provozovny a / nebo online shopu, kde uplatnil los osobní údaje jakožto správcům osobních údajů, v souladu se Zákonem z. č. 110/2019 Sb., o ochraně osobních údajů, v platném znění, (dále jen „zákon") a evropským nařízením (EU) 2016/679, Obecné nařízení o ochraně osobních údajů (dále jen „GDPR") souhlas se zpracováním svých osobních údajů v rozsahu jméno příjmení a adresa a tel. Kontakt pro případ požadavku přepravní služby, za účelem kontaktování výherců, a to na dobu nezbytně nutnou pro vypořádání výher v Soutěži. Poskytnutí osobních údajů je dobrovolné. Účastník je povinen poskytnout údaje přesné a pravdivé a v případě jejich změny tyto údaje bez zbytečného odkladu oznámí Pořadateli. Účastník má právo svůj souhlas bezplatně odvolat, a to písemnou formou na adresu sídla Pořadatele, a dále má práva zejména dle § 11, § 12 a § 21 zákona a čl. 12 až 23 GDPR, tj. zejména právo přístupu k údajům, které se jej týkají, a právo je opravit, zablokovat nebo požadovat jejich likvidaci. Jestliže účastník zjistí nebo se bude osobních údajů domnívat, že Pořadatel provádí zpracování osobních údajů, které je v rozporu se zákonem, zejména budou-li osobní údaje nepřesné s ohledem na účel jejich zpracování, může požádat Pořadatele o vysvětlení a požádat, aby Pořadatel bezodkladně odstranil takto vzniklý stav. Zejména se může jednat o blokování, provedení opravy, doplnění nebo likvidaci osobních údajů. Bude-li žádost účastníka shledána jako oprávněná, Pořadatel neprodleně odstraní tento vzniklý stav. Nevyhoví-li Pořadatel této žádosti, má účastník právo obrátit se s podnětem na Úřad pro ochranu Na tento úřad se však účastník může obrátit i přímo.


V Praze dne 14.1.2021
Tento web používá soubory cookie. Dalším procházením tohoto webu vyjadřujete souhlas s jejich používáním.